Udeliv og Samvær

I Udeliv og Samvær er vi dagligt på heldagsudflugter og bruger naturen og det offentlige rum som læringsrum til at arbejde med borgernes kompetencer.  

Billede af borgere og personale i Udeliv og Samvær, der krydser vej

Udeliv og Samvær har 9-10 borgere, som alle har et betydeligt nedsat kognitivt funktionsniveau. Flere har også en Autisme Spektrum Forstyrrelse eller psykiatrisk overbygning. Gruppen er desuden kendetegnet ved store vanskeligheder med sansebearbejdning, dømmekraft, selvkontrol og med at planlægge og tage initiativ. Borgerne er alle mobile, seende, fungerer i en gruppe og kan forstå og følge en mundtlig besked.

Vi tager på ture i mindre grupper, der bliver inddelt efter turens længde, indhold og destination. Der er mulighed for at gå 5-10 km dagligt for dem, der kan gå langt. Udflugterne bliver tilpasset borgernes aktuelle behov for udfordringer og ro.

Fokus for kompetenceudvikling

I Udeliv og Samvær arbejder vi med at øge borgernes selvstændighed, trivsel og kompetencer – og med deres inklusion i samfundet. Vi arbejder bevidst ikke med en fast daglig struktur og piktogrammer, men har en række genkendelige fixpunkter som fx morgensamling i tilbuddet, frokost på turen og eftermiddagste, når vi er hjemme igen. Kernen i vores arbejde er tæt personalekontakt og opdeling i små grupper, der gør, at vi hurtigt ser borgernes behov og kan skabe de optimale muligheder for læring og udvikling.

Vi tager primært offentlig transport på vores ture og lærer borgerne at navigere i det offentlige rum på fx et museum, i et tog eller på en café samtidig med, at de lærer at begå sig blandt andre mennesker. Vi støtter også borgerne i at blive mere selvhjulpne og selvstændige som fx at kunne vise et buskort, sidde ved siden af fremmede i toget og håndtere ventesituationer.

Vi har særligt fokus på:

• Sociale kompetencer

Vi arbejder med at udvikle borgernes sociale kompetencer, så de bliver bedre til at indgå i både nære relationer, gruppesammenhænge og samfundslivet. Herunder at de bedre kan forstå andres behov og udskyde deres egne umiddelbare behov. Et vigtigt mål er også, at borgerne lærer at give udtryk for egne ønsker og behov og kan sige til og fra over for hinanden.

• Kropslige kompetencer

Gennem daglige fysiske udfordringer i forskelligt terræn og på fx trapper og i busser arbejder vi med at udvikle og vedligeholde borgernes kondition, fysik og grovmotoriske færdigheder. Den daglige motion i både byrum og natur giver også borgerne gode oplevelser og styrker koncentrationsevnen og evnen til at fordybe sig og opnå indre ro.

• Følelsesmæssige kompetencer

Vi arbejder med at udvikle borgernes selvværd og selvforståelse. Det handler fx om borgernes evne til at føle, hvad de kan lide, hvad der interesserer dem, og hvem de er. Vi arbejder med at udvikle borgernes evne til at genkende og give udtryk for følelser, kunne lægge dårlige oplevelser bag sig og opleve stolthed over at være god til noget. Det gør vi bl.a. ved at italesætte emner, sammenhænge og følelser sammen med borgerne, så de kan rumme og føle glæde ved oplevelser og aktiviteter.

• Sensoriske kompetencer

Når man er sansemæssigt afbalanceret, har man bedre mulighed for at lære nye kompetencer. Vi arbejder med at udvikle borgernes evne til at bearbejde deres sanseindtryk og højne deres tolerance over for de indtryk, omverdenen giver dem. Vi tilrettelægger dagen, så den indeholder mulighed for forskellige arousalniveauer. Vekselvirkningen understøtter borgernes evne til at holde fokus og være parate til at lære nye kompetencer.

Vi går for Hjerteforeningen - hjælp os med at støtte den gode sag!

Hjerteforeningens logo

Vi har i Udeliv og Samvær startet en indsamling til Hjerteforeningen for at vise, at selv om man har et handicap, kan man godt hjælpe andre.
Målet er at indsamle 10.000 kr. inden d. 10. maj 2023. Vil du hjælpe os med at komme i mål? 

Kontakt

Udeliv og Samvær
Bank-Mikkelsens Vej 15
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 20
Mobil: 20 35 19 77
Mobil: 20 17 02 74
Mail: jac-udeliv@gentofte.dk

Funktionsleder
Pernille Dam Naumann
Tlf.: 21 35 07 38
Mail: pdu@gentofte.dk