Struktur og Samvær

Struktur og Samvær er et mindre aktivitets- og samværstilbud med genkendelige rammer og en overordnet struktur i hverdagen.

Borger og personale spiller instrumenter

Vi er et mindre tilbud for ca. syv borgere med gennemgribende Autisme Spektrum Forstyrrelser og varige funktionsnedsættelser. Flere af borgerne har psykiske problematikker, befinder sig på et tidligt udviklingstrin og er sensible og kommunikationssvage.

Fokus for kompetenceudvikling

Vi har faste, genkendelige rammer og en overordnet struktur i vores hverdag. Målet er at give borgerne en indre ro, så de kan rumme sig selv og andre. Indre ro er samtidig forudsætning for læring og udvikling. Med tiden udfordrer vi borgernes tolerance for at sikre, at de lærer nyt og udvikler sig.

En stor del af aktiviteterne er bygget op omkring socialt samvær, hvor borgerne hjælper hinanden og yder omsorg over for hinanden. Vi arbejder meget med årstider og traditioner, hvor borgerne inddrages i planlægning og udførelse af et arrangement. Afslutningsvis inviterer vi til fest på tværs af teams, hvilket er med til at styrke deres sociale relationer på tværs.

Vi arbejder med at udvikle borgernes kompetencer gennem forskellige aktiviteter tilpasset borgernes behov. Musik er en vigtig del af vores dagligdag, som vi bruger til at regulere borgernes arousal.

Vi deler os ofte op i grupper og tager ud af huset på gå- og cykelture eller går i butikker som et led i social træning. 

Vi har et krearum, som vi bruger til at arbejde ud fra det fælles tredje. Her producerer vi brugskunst af fx genbrugsting, som bliver solgt videre til private og virksomheder. De kreative aktiviteter er med til at styrke borgernes koncentrationsevne og finmotorik og giver succesoplevelser og stolthed. 

Vi har dagligt fokus på:

• Social træning
Vi arbejder med at udvikle borgernes helt grundlæggende sociale kompetencer, så de kan rumme hinanden og andres behov, blandt andet ved at behovsudsætte. Det sker gennem social træning, hvor de lærer at være sammen med andre ud fra et fælles sæt spilleregler, så som mundtlige og kollektive beskeder. Når vi er ude på ture og i butikker, træner vi de normer og spilleregler, der gælder i samfundet generelt.

• Motion og fysisk aktivitet
Vi arbejder på at skabe fysisk og psykisk balance hos borgerne. Det sker gennem daglig fysisk motion på løbebånd og ved at arbejde i haven – og ved gå- og cykelture ude ad huset. Vi bruger også musik impulsivt til at få pulsen op og træne motorik og rytmesans. Den daglige skemalagte motion giver velvære og minimerer selvskadende og udadreagerende adfærd. Samtidig opretholder motion kroppens funktioner. 

• Kommunikation
Vi arbejder med at udvikle den enkelte borgers kommunikationsfærdigheder, så borgeren kan give udtryk for simple behov. Det sker gennem kort, konkret kommunikation, sprogstimulering som bl.a. sang, tegn til tale og iPad/billeder som understøttende samtaleværktøjer.

• Selvstændighed og initiativ
Vi arbejder med at øge borgernes selvstændighed og selvhjulpenhed ved at udfordre dem gennem dagligdagsopgaver som at rydde op efter dem selv og give dem ansvar for praktiske gøremål. Dagligdagens faste struktur gør borgerne mindre personaleafhængige, mere selvstændige og initiativrige, og dermed får de også mere selv- og medbestemmelse.  

Kontakt

Struktur og Samvær
Bank-Mikkelsens Vej 15
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 10
Mail: jac-struktur@gentofte.dk

Funktionsleder
Pernille Dam Naumann
Tlf.: 21 35 07 38
Mail: pdu@gentofte.dk