Struktur og Samvær

Struktur og Samvær er et lille aktivitets- og samværstilbud med forudsigelighed og fast daglig struktur.

Borger og personale spiller instrumenter

Vi er et lille tilbud for voksne mennesker med gennemgribende Autisme Spektrum Forstyrrelser og varige funktionsnedsættelser. Vi er tre faste pædagoger og otte borgere, hvoraf flere af borgerne har psykiske problematikker, befinder sig på et tidligt udviklingstrin og er sensible og kommunikationssvage.

Fokus for kompetenceudvikling

Vi har faste, genkendelige rammer og en stram struktur i vores hverdag. Målet er at give borgerne en indre ro, så de kan rumme sig selv og andre. Indre ro er samtidig forudsætning for læring og udvikling.

Vi arbejder med at udvikle borgernes kompetencer gennem forskellige aktiviteter tilpasset borgernes individuelle behov. Vi deler os ofte op i grupper og tager ud af huset på små gå- og cykelture eller går i butikker som et led i social træning.

Vi har et krearum, som vi bruger til at arbejde ud fra det fælles tredje. Her producerer vi brugskunst i fx beton og af genbrugsting, som bliver solgt videre til private og virksomheder. De kreative aktiviteter er med til at styrke borgernes koncentrationsevne og finmotorik og giver succesoplevelser og stolthed.

Vi har dagligt fokus på:

• Motion og fysisk aktivitet
Vi arbejder på at skabe fysisk og psykisk balance hos borgerne. Det sker gennem daglig fysisk motion på løbebånd og ved at arbejde i haven – eller gennem gå- og cykelturene ude ad huset. Den daglige skemalagte motion giver velvære og minimerer selvskadende og udadreagerende adfærd. Samtidig opretholder motion kroppens funktioner.

• Kommunikation
Vi arbejder med at udvikle den enkelte borgers kommunikationsfærdigheder, så borgeren kan give udtryk for simple behov. Det sker gennem kort, konkret kommunikation, sprogstimulering som bl.a. sang, rim og remser samt tegn til tale og billedkommunikation som understøttende samtaleværktøjer.

• Social træning
Vi arbejder med at udvikle borgernes helt grundlæggende sociale kompetencer, så de kan rumme hinanden og andres behov. Det sker gennem social træning, hvor de lærer at være sammen med andre ud fra et fælles sæt spilleregler. Når vi er ude på ture og i butikker, træner vi de normer og spilleregler, der gælder i samfundet generelt.

• Selvstændighed og initiativ
Vi arbejder med at øge borgernes selvstændighed og selvhjulpenhed. Dagligdagens faste struktur gør borgeren mindre personaleafhængig, mere selvstændig og initiativrig, og dermed får borgeren også mere selv- og medbestemmelse. 

 

Kontakt

Struktur og Samvær
Bank-Mikkelsens Vej 15
2820 Gentofte
Tlf.: 39 98 79 10

Funktionsleder
Pernille Dam Naumann
Tlf.: 21 35 07 38
pdu@gentofte.dk